2666
பெற்றோர்
பெண்
ஷர்மிளா (மருத்துவர்)
வெள்ளி
5 40 PM
18 12 1992
Salem
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணந்தை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
5கோடி
மருத்துவர், சுயதொழில் அல்லது இன்ஜினியர் நல்ல குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
நாச்சிமுத்து நாட்ராயன் சென்னிமலை
5ft.1in-155cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
53 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
75000
சைட் இடங்கள் தார்சு வீடு ( செவ்வாய் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் )
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img