2942
நிர்வாகி
பெண்
கோமதி
வியாழன்
10 12 AM
29 5 1994
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
தெரியவில்லை
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
மோடமங்கலம் செல்லியம்மன் துணை
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
M.Sc(CS)
தெரியவில்லை
.
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
பூமி 6 ஏக்கர் தோட்டம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img