2936
பெற்றோர்
பெண்
இந்திரா பாரதி
சனி
7 18 AM
13 9 1997
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
ஓதாலன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
நேரில்
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்
அங்காளம்மன் மடவிளாகம் பாப்பினி
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
55 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.A( Economics),LLB
சுய தொழில்
அப்பா தொழில் நிர்வாகம்
தெரியவில்லை
நேரில்
நேரில்
நேரில் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9489221222
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img