2932
பெற்றோர்
ஆண்
மோனிஷ் (மருத்துவர்)
வியாழன்
3 20 AM
11 1 1996
Namakkal
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பண்ணை குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
தெரியவில்லை
MBBS,MD,MS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
நன்செய் இடையார் ,இராஜா சுவாமி
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
50000
7 ஏக்கர் நிலம், சொந்த வீடு- 1,10000 சதுர அடி பிளாட் உள்ளது
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img