2918
பெற்றோர்
ஆண்
சபரி (மருத்துவர்)
புதன்
12 50 AM
11 12 1996
Salem
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
50கோடி-75கோடி
மருத்துவர் வரன் நட்சத்திர பொருத்தம் தேவையில்லை கட்டப் பொருத்தம் அவசியம் வேண்டும்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பில்லூர் ஸ்ரீ படைவெட்டி அம்மன்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
76 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
M.S(ORTHOPEDIC)1st year
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
தெரியவில்லை
சேகோ பேக்டரி, மண்டபம் பார்ட்னர் ,ஸ்கூல் பார்ட்னர் சொத்து மதிப்பு 50 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img