2748
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
கார்த்திக்
0
9 26 PM
8 12 1993
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பொருள்தந்த குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
தெரியவில்லை
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
திருப்பிரட்டியம்மன் கோவில் ,ஈங்கூர்
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E( Mech)
சுய தொழில்
கட்டுமான தொழில்
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
1.5 லட்சம்
10 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் , 7 ஏக்கர் தென்னை, 3 ஏக்கர் மல்பரி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img