2747
குடும்பத்தினர்
ஆண்
செல்வராஜ் (வெளிநாடு)
திங்கள்
12 03 PM
8 8 1988
Chennai
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1 சுபம்
வெளிநாடு சம்மதம்
ஸ்ரீ மனலூர் சிவ செல்வி அம்மன்
5ft.8in-172cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E.,
தனியார் வேலை
சிங்கப்பூர் பொறியாளர்
வெளிநாடு
2லட்சம்
2 லட்சம்
4 ஏக்கர் விவசாய நிலம் சொந்த வீடு
Home              
img