2746
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
பிரதீப் VVIP
செவ்வாய்
3 20 AM
1 11 1994
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
செல்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
50கோடி-75கோடி
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E.,
சுய தொழில்
டெக்ஸ்டைல்
தமிழ்நாடு
நேரில்
நேரில்
சொத்து மதிப்பு 60 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img