2743
பெற்றோர்
பெண்
ஹம்சவர்த்தினி (வெளிநாடு)
வியாழன்
10 48 AM
29 6 1995
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பில்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் - 1
8கோடி
MS அல்லது MBA USA வில் வேலையில் உள்ள மணமகன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Ponnalgunachiiamman. Valliyarachal.
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
50 kg
A1+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B. Tech. MS. Data science USA
தனியார் வேலை
Data analyst
வெளிநாடு
7லட்சம்
7 லட்சம்
சொந்த வீடு கம்பெனி சைட் உள்ளது மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img