2735
பெற்றோர்
பெண்
ஸ்ரீவித்யா (மருத்துவர்)
ஞாயிறு
1 35 PM
26 6 1994
Udumalaipettai
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
முழுக்காதன் குலம்
லேட்
உண்டு
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
நேரில்
Home              
img