2734
நிர்வாகி
ஆண்
கிருஷ்ணராஜ் VIP
திங்கள்
10 40 PM
23 9 1996
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
ஓதாலன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணா ஒன்று சுபம்
தெரியவில்லை
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.Tech( Textile Technology)
தெரியவில்லை
டையிங்
தமிழ்நாடு
தெரியவில்லை
நிலம் 7 ஏக்கர் மாத வாடகை 2 லட்சம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img