2733
பெற்றோர்
பெண்
சங்கவி ( மருத்துவர் )
வெள்ளி
8 20 AM
1 12 1995
Namakkal
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 2 சுபம்
தெரியவில்லை
MBBS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பொன் காளியம்மன் கோனூர்
5ft-152cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
57 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS(UKRINE)
மருத்துவர்
பயிற்சி மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
இல்லை
TRAINEE
ON PERSON
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
125
உண்டு
ON PERSON
Home              
img