2729
உறவினர்கள்
பெண்
தேவிகா ( மருத்துவர் )
செவ்வாய்
9 55 AM
17 9 1996
Dindigul
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
அந்துவன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
6கோடி
நல்ல படிப்பு நல்ல வேலை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
செல்வநாயகி அம்மன் கீரனூர்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
59 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS, Studying MS(OG)
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
Studying MS(OG)
தமிழ்நாடு
இல்லை
சொந்த வீடு சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
Home              
img