2727
பெற்றோர்
ஆண்
நிர்மல் ஆதித்யப் ப்ரியன் (வெளிநாடு)
புதன்
4 13 PM
20 12 1995
Erode
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
4கோடி
BE,MBBS,M.pharm,Bio tech, USA ல் இருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
ஸ்ரீ கரிய காளியம்மன் பரஞ்சேரி
5ft.8in-172cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
B.E(Mechanical),MS U.S.A
தனியார் வேலை
மேனுஃபாக்சரிங் இன்ஜினியர் ( U.S.A )
வெளிநாடு
4லட்சம்
4.15 லட்சம்
சொத்து மதிப்பு 4 கோடி மற்றவை நேரில் தொடர்புக்கு 7395882117 ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img