2726
நிர்வாகி
ஆண்
கோவிந்தராஜ் ( அரசு வேலை )
வெள்ளி
12 14 PM
1 3 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
லேட்
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
நேரில்
தகுதியான குடும்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மன் கோவில்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E
அரசு வேலை
அரசு வேலை
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
70000
பூமி 11 ஏக்கர் மற்றவை நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img