2636
பெற்றோர்
பெண்
திவ்யா
புதன்
10 40 AM
21 5 1996
Coimbatore
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பவழ குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
நேரில்
Business, educated and good family
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Maruthakaliyamman
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
52 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
B.com,M.A, media and communication
தனியார் வேலை
Digital marketing and social media
தமிழ்நாடு
25000-50000
50000
நேரில் தொடர்புக்கு 9655245666
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
100
உண்டு
Home              
img