2634
பெற்றோர்
பெண்
சஸாங்கா VIP ( மருத்துவர் )
ஞாயிறு
6 05 AM
26 4 1998
Chennai
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
காடை குலம்
உண்டு
உண்டு
younger Brother
30கோடி-50கோடி
In Medical line completed PG / doing PG
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
her Rasi is - Masam and star is Asuvani. But we have sorted which star is matching and not .
Selliamman
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
Pursuing for PG course in Medicine
பணியில் இல்லை
இல்லை
Studying for PG
in person to disclose
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
to discuss personally
Home              
img