2626
ஜாதகர்
ஆண்
பாலசுப்பிரமணியன்
ஞாயிறு
4 39 AM
12 8 1984
AVINASHI
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பயிரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1
1கோடி
Nil
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
Doesn't matter
கரியகாளியம்மன்
5ft.5in-165cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
69 kg
A+
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
Bcom computer applications
தனியார் வேலை
தனியார் நிறுவணம் Co ordinator
தமிழ்நாடு
25000-50000
50000
தார்சு வீடு 2 சைட் 55 சென்ட்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img