2625
பெற்றோர்
பெண்
கஸ்தூரி (VIP)
ஞாயிறு
10 44 PM
18 2 1996
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
மணியன்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
15கோடி-20கோடி
சமதகுதி
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
அவிட்டம் மிருகசிரிசம் சித்திரை பரணி ரேவதி தவிர மற்ற ஜாதகம் பொருந்தும்.
5ft.2in-157cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
46 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.Tech( Bio Tech)
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
சொந்த வீடு கம்பெனி தென்னந்தோப்பு மற்றும் நிலம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
150
உண்டு
Home              
img