2623
ஜாதகர்
பெண்
அனுபாலா ( மருத்துவர் )
வியாழன்
6 17 PM
27 10 1994
Erode
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
8கோடி
டாக்டர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Sogganatchi amman
5ft.1in-155cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
60 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
சொந்த மருத்துவமனை
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
150000 to 200000
பூமி 12 ஏக்கர் சொந்த வீடு தொடர்புக்கு 9095520552
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
நேரில்
Home              
img