2617
பெற்றோர்
பெண்
சௌபர்ணிகா ( வெளிநாடு சம்மதம் )
ஞாயிறு
3 36 PM
11 10 1992
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பொன்னர் குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1
6கோடி
சாப்ட்வேர் அல்லது சொந்த தொழில் நல்ல குடும்பம் சமதகுதி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
திரு நீலகண்டி அம்மன்
5ft.3in-160cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
M.Tech
IT
.சாப்ட்வேர் பெங்களுர்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
1.25 லட்சம்
8 ஏக்கர் தோப்பு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
50
உண்டு
Home              
img