2357
பெற்றோர்
பெண்
தீபிகா ( மருத்துவர் ) VIP
வெள்ளி
00 48 AM
24 5 1996
P Velur
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
பொருள்தந்த குலம்
உண்டு
உண்டு
Brother 1 Married
5கோடி
நல்ல குடும்பம் மருத்துவர் அல்லது நல்ல வேலை அல்லது சொந்த தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Malayamman Thottakkuruchi (Karur)
5ft.6in-167cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
50 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
Waiting for P G neet result
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
75000
பூமி மற்றும் வீடு விபரம் நேரில்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
70
உண்டு
Home              
img