2352
குடும்பத்தினர்
பெண்
மேகலா ( மருத்துவர் )
வெள்ளி
10 10 AM
28 8 1992
Dharapuram
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
பெருங்குடி குலம்
உண்டு
உண்டு
தங்கை 1 பல் மருத்துவர் , தம்பி 1 (B.tech marine)
2கோடி
டாக்டர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
நேரில்
Puthuvangalamman
4ft.10in-147cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
49 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர் கோவை
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
75000
2 கோடி இதர தொழில் வருமானம் உள்ளது.
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
நேரில்
உண்டு
நேரில்
Home              
img