2347
குடும்பத்தினர்
பெண்
சிவசோபிகா ( VIP )
ஞாயிறு
3 15 PM
4 10 1998
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
செம்பன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன்- 1
20கோடி-30கோடி
சமதகுதி
அருள்மிகு ஆயி அம்மன்
5ft.1in-155cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
55 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
Msc maths
பணியில் இல்லை
வீட்டில் உள்ளார்
தமிழ்நாடு
இல்லை
0
தோட்டம் 10 ஏக்கர் சைட் 1.5 ஏக்கர் வாடகை 25000
175
உண்டு
100 to 200
Home              
img