2343
பெற்றோர்
ஆண்
பிரபு
வியாழன்
11 52 AM
23 9 1993
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
சேரன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அண்ணன் 1 சுபம்
3கோடி
படித்த பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
தங்கம்மன் கோவில் கொடுமணல்
6ft-182cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
78 kg
A1+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE
தனியார் வேலை
FABRIC MANAGER
தமிழ்நாடு
50000-1லட்சம்
60000
தோட்டம் 3.5 ஏக்கர் தார்சு வீடு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img