2326
பெற்றோர்
ஆண்
சந்தோஷ்
திங்கள்
5 22 AM
22 8 1994
Erode
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
செங்கண்ணன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
5கோடி
நல்ல படித்த அழகான பெண்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஆயி அம்மன்,காங்கயம்
5ft.11in-180cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
73 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
M Tech,Civil
தனியார் வேலை
தனியார் நிறுவனம் அதானி குழுமம்
வெளிமாநிலம்
50000-1லட்சம்
65000
3000 S feet -House-Erode 3000. S feet- Site -Erode 1.5 Acre Site - வெள்ளகோவில் 2.0 . Acre - AgrI land- Udumalpet
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img