2939
கிருத்திகா (மருத்துவர்)
15 3 1999
1 40 PM
திங்கள்
Salem
மிதுனம்
மகரம்-அவிட்டம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.2in-157cm
சிவப்பு
60 kg
தெரியவில்லை
MBBS
பெருங்குடி குலம்
பெருமாள் கோவில் புது வாங்காளம்மன்
சூரிய புத குரு
சுக் சனி
லக்
ராசி
ராகு மாந்
சந் கேது
செவ்
செவ் ராகு
லக் சுக்
சனி
அம்சம்
சூரிய
மாந்
குரு
சந் புத கேது
அண்ணன் 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: NEET PREPARING
சொத்துக்கள் : 8 ஏக்கர் நிலம், 70 சென்ட் பிளாட் வீடு 2
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-26 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img