2936
இந்திரா பாரதி
13 9 1997
7 18 AM
சனி
Coimbatore
கன்னி
மகரம்-உத்திராடம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
மாநிறம்
55 kg
தெரியவில்லை
B.A( Economics),LLB
ஓதாலன் குலம்
அங்காளம்மன் மடவிளாகம் பாப்பினி
சனி
கேது
ராசி
சந் குரு
சூரிய புத ராகு
செவ் சுக்
லக் மாந்
மாந்
லக்
செவ் கேது
புத குரு
சந் சனி
அம்சம்
சுக்
ராகு சூரிய
ஜாதகர் மட்டும்
நேரில்
தொழில்விபரம்: அப்பா தொழில் நிர்வாகம்
சொத்துக்கள் : நேரில் மேலும் தொடர்புக்கு பெற்றோர் 9489221222
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம் சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும்
செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-25 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img