2926
ஆனந்தி
8 4 1999
1 20 AM
புதன்
மகரம்
தனுசு-மூலம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
48 kg
தெரியவில்லை
M.Sc.,B.Ed.,
ஆந்தை குலம்
மாணிக்கம் பாளையம் அண்ணமார் சுவாமி
சூரிய குரு
சனி
சுக்
புத மாந்
ராசி
ராகு
லக் கேது
சந்
செவ்
சந் புத மாந்
சூரிய செவ் ராகு
அம்சம்
சனி
லக் சுக்
கேது
குரு
அக்கா 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: .
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 3.5 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல வேலை அல்லது தொழில் மற்றும் தோட்டம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2023-01-11 00:00:00, Print Date: 22-03-2023 img