2748
கார்த்திக்
8 12 1993
9 26 PM
0
0
கன்னி-அஸ்தம்
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.E( Mech)
பொருள்தந்த குலம்
திருப்பிரட்டியம்மன் கோவில் ,ஈங்கூர்
கேது
சனி
ராசி
லக்
சூரிய சுக் செவ் ராகு புத மாந்
குரு
சந்
செவ் கேது
சந்
அம்சம்
மாந்
சூரிய குரு
சுக்
லக் சனி
புத ராகு
ஜாதகர் மட்டும்
1.5 லட்சம்
தொழில்விபரம்: கட்டுமான தொழில்
சொத்துக்கள் : 10 ஏக்கர் புஞ்சை நிலம் , 7 ஏக்கர் தென்னை, 3 ஏக்கர் மல்பரி
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-05 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img