2747
செல்வராஜ் (வெளிநாடு)
8 8 1988
12 03 PM
திங்கள்
Chennai
துலாம்
மிதுனம்-மிருகசீரிடம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.8in-172cm
மாநிறம்
70 kg
B.E.,
கண்ணன் குலம்
ஸ்ரீ மனலூர் சிவ செல்வி அம்மன்
செவ்
குரு
சுக் சந்
ராகு
ராசி
சூரிய புத
கேது
சனி மாந்
லக்
புத குரு
சனி லக் ராகு மாந்
அம்சம்
சூரிய
சுக்
சந் செவ்
கேது
தங்கை 1 சுபம்
2 லட்சம்
தொழில்விபரம்: சிங்கப்பூர் பொறியாளர்
சொத்துக்கள் : 4 ஏக்கர் விவசாய நிலம் சொந்த வீடு
எதிர்பார்ப்பு : வெளிநாடு சம்மதம்
சுத்த ஜாதகம் செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-05 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img