2744
நவீன் குமார் (மருத்துவர்)
19 6 1997
9 04 PM
வியாழன்
Erode
மகரம்
விருச்சிகம்-கேட்டை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
6ft.2in-187cm
சிவப்பு
85 kg
தெரியவில்லை
MBBS
பில்லன் குலம்
ஸ்ரீ பொன் அழகு நாச்சியம்மன்
சனி கேது
மாந்
புத
சூரிய சுக்
ராசி
லக் குரு(வ)
சந்
செவ் ராகு
லக்
சுக்
செவ் சனி
அம்சம்
கேது
ராகு
சந்
சூரிய
மாந்
புத குரு(வ)
சகோதரி ஒன்று சுபம்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : 9 ஏக்கர் LBP பாசனம்
எதிர்பார்ப்பு : MBBS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-01 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img