2739
ராஜ்குமார் ( வெளிநாடு )
8 5 1990
10 38 PM
செவ்வாய்
Palani
தனுசு
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 2
லேட்
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
நல்ல சிவப்பு
75 kg
B+
B.E(mech), M.S data science PGD ( Buss )
சேரலன் குலம்
வஞ்சியம்மன் மூலனூர்
சுக்
சூரிய புத
குரு
செவ்
ராசி
கேது
ராகு
சனி
சந்
செவ்
புத ராகு
குரு
அம்சம்
சந்
சூரிய
சனி கேது
சுக்
அக்கா 1 சுபம்
4 லட்சம்
தொழில்விபரம்: Technical engineer துபாய்
சொத்துக்கள் : தார்சு வீடு 4 கடை வாடகை 10000 தொடர்புக்கு வாட்சப் கால் 9791922440
எதிர்பார்ப்பு : ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-31 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img