2735
ஸ்ரீவித்யா (மருத்துவர்)
26 6 1994
1 35 PM
ஞாயிறு
Udumalaipettai
கன்னி
மகரம்-திருவோணம்
பாதம் 3
லேட்
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
சிவப்பு
MBBS
முழுக்காதன் குலம்
கேது
செவ்
புத(வ) சூரிய
சனி(வ)
ராசி
சுக்
சந்
மாந்
ராகு குரு(வ)
லக்
சனி(வ)
சந் ராகு
அம்சம்
சூரிய குரு(வ) செவ்
சுக் புத(வ) கேது மாந்
லக்
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் :
எதிர்பார்ப்பு :
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-29 00:00:00, Print Date: 09-08-2022 img