2634
சஸாங்கா VIP ( மருத்துவர் )
26 4 1998
6 05 AM
ஞாயிறு
Chennai
மேஷம்
மேசம்-அஸ்வினி
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.3in-160cm
சிவப்பு
55 kg
O+
MBBS
காடை குலம்
Selliamman
24 years, 0 months,
புத
லக் சூரிய சந் சனி செவ்
குரு சுக் கேது
ராசி
ராகு
மாந்
சுக் மாந்
லக் சூரிய
செவ் ராகு
சந் குரு
அம்சம்
சனி
கேது
புத
younger Brother
Studying for PG
தொழில்விபரம்: Pursuing for PG course in Medicine
சொத்துக்கள் : in person to disclose
எதிர்பார்ப்பு : In Medical line completed PG / doing PG
பொருந்தும் நட்சத்திரம் her Rasi is - Masam and star is Asuvani. But we have sorted which star is matching and not .
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-05-06 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img