2626
பாலசுப்பிரமணியன்
12 8 1984
4 39 AM
ஞாயிறு
AVINASHI
கடகம்
மகரம்-அவிட்டம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
சிவப்பு
69 kg
A+
Bcom computer applications
பயிரன் குலம்
கரியகாளியம்மன்
37 years, 8 months,
ராகு மாந்
ராசி
லக் சூரிய
சந்
புத சுக்
குரு(வ)
கேது செவ்
சனி
சனி ராகு
சூரிய மாந்
அம்சம்
குரு(வ) சுக்
லக் செவ்
சந் புத கேது
அண்ணன் 1
50000
தொழில்விபரம்: தனியார் நிறுவணம் Co ordinator
சொத்துக்கள் : தார்சு வீடு 2 சைட் 55 சென்ட்
எதிர்பார்ப்பு : Nil
பொருந்தாத நட்சத்திரம் Doesn't matter
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-25 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img