2623
அனுபாலா ( மருத்துவர் )
27 10 1994
6 17 PM
வியாழன்
Erode
மேஷம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.1in-155cm
மாநிறம்
60 kg
O+
MBBS
கண்ணன் குலம்
Sogganatchi amman
27 years, 5 months,
கேது லக்
சனி
ராசி
சந் செவ்
மாந்
சூரிய குரு சுக் ராகு
புத
லக் ராகு
குரு
புத சந்
அம்சம்
சூரிய சனி
செவ்
கேது மாந்
சந் புத லக்
ஜாதகர் மட்டும்
150000 to 200000
தொழில்விபரம்: சொந்த மருத்துவமனை
சொத்துக்கள் : பூமி 12 ஏக்கர் சொந்த வீடு தொடர்புக்கு 9095520552
எதிர்பார்ப்பு : டாக்டர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-04-18 00:00:00, Print Date: 20-05-2022 img