2357
தீபிகா ( மருத்துவர் ) VIP
24 5 1996
00 48 AM
வெள்ளி
P Velur
கடகம்
கடகம்-ஆயில்யம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
50 kg
O+
MBBS
பொருள்தந்த குலம்
Malayamman Thottakkuruchi (Karur)
25 years, 3 months,
சனி கேது மாந்
செவ் புத
சூரிய
சுக்
லக்
ராசி
சந்
குரு
ராகு
சூரிய
அம்சம்
ராகு
கேது
லக் சந் மாந்
சுக் புத குரு
செவ் சனி
Brother 1 Married
75000
தொழில்விபரம்: Waiting for P G neet result
சொத்துக்கள் : பூமி மற்றும் வீடு விபரம் நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம் மருத்துவர் அல்லது நல்ல வேலை அல்லது சொந்த தொழில்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-21 00:00:00, Print Date: 25-10-2021 img