2347
சிவசோபிகா ( VIP )
4 10 1998
3 15 PM
ஞாயிறு
Tiruppur
மகரம்
கும்பம்-பூரட்டாதி
பாதம் 3
உண்டு
உண்டு
குடும்பத்தினர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.1in-155cm
சிவப்பு
55 kg
B+
Msc maths
செம்பன் குலம்
அருள்மிகு ஆயி அம்மன்
22 years, 11 months,
சனி(வ)
குரு(வ) சந் கேது மாந்
ராசி
லக்
செவ் ராகு
சுக் சூரிய புத
சுக் மாந்
ராகு செவ்
சந் சனி(வ) சூரிய குரு(வ)
அம்சம்
புத
கேது
லக்
அண்ணன்- 1
0
தொழில்விபரம்: வீட்டில் உள்ளார்
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 10 ஏக்கர் சைட் 1.5 ஏக்கர் வாடகை 25000
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-14 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img