2335
திருச்சந்திரன் ( அரசு வேலை )
3 8 1987
12 13 PM
திங்கள்
Tiruppur
துலாம்
துலாம்-விசாகம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
60 kg
B+
EEE
கண்ணந்தை குலம்
பெரியநாயகி அம்மன் பாப்பினி
34 years,
ராகு
குரு
புத
ராசி
சூரிய செவ் சுக்
சனி
லக் சந்
கேது
சந் கேது
குரு
புத
செவ் லக்
அம்சம்
சனி
சூரிய
சுக் ராகு
அக்கா 1 சுபம்
48000
தொழில்விபரம்: அரசு வேலை மின் வாரியம்
சொத்துக்கள் : பூமி 7 ஏக்கர் சொந்தவீடு ஜாதகருக்கு மட்டும்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-05 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img