2334
மிருணாளினி ( VIP )
24 10 1997
5 02 PM
வெள்ளி
Coimbatore
மீனம்
கடகம்-ஆயில்யம்
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
பெண்
முதல்மணம்
5ft.6in-167cm
சிவப்பு
50 kg
O+
B.E(ECE),MBA
காடை குலம்
கண்ணிமார் கோவில்
23 years, 10 months,
லக் சனி
கேது
ராசி
சந்
குரு
ராகு
செவ் சுக் மாந்
சூரிய புத
கேது
குரு
செவ் புத சுக்
அம்சம்
லக் சந் சனி
சூரிய
ராகு
மாந்
தம்பி 1
45000
தொழில்விபரம்: சாப்ட்வேர் சென்னை
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு (3500sq.ft), காம்லக்ஸ் 1 வாடகை 25000 சைட் 3 தோட்டம் 4 ஏக்கர்
எதிர்பார்ப்பு : சமதகுதி சொந்த தொழில் அல்லது நல்ல வேலை
பொருந்தாத நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-09-04 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img