2328
விஜயரங்கன்
26 10 1991
10 56 AM
சனி
Erode
தனுசு
ரிஷபம்-ரோகிணி
பாதம் 2
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
சிவப்பு
M.Tech
செல்லன் குலம்
சின்னம்மன்பெரியம்மன் கோயில்அனுமன்பள்ளி
29 years, 10 months,
சந்
கேது
ராசி
சனி
சுக் குரு
லக் ராகு
மாந் சூரிய செவ் புத
கேது சனி
புத
சந்
மாந்
அம்சம்
செவ்
குரு லக்
சூரிய
சுக்
ராகு
தங்கை 1 சுபம்
தொழில்விபரம்: சுயதொழில்
சொத்துக்கள் : சுமார் 150 கோடி விபரம் நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : ஒரளவு வசதி
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2021-08-25 00:00:00, Print Date: 27-09-2021 img